Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
WWW.SALA-PRZYLESNA.PL


§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie używane są poniższe sformułowania, pisane wielką literą, należy przez nie rozumieć:

1) Administratorzy – współadministratorzy danych osobowych, którymi dla niniejszego Serwisu są: (1) Dawid Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sala bankietowa Przyleśna s.c., pod adresem Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn, NIP: 534-24-25-917, REGON: 141929212 oraz (2) Paweł Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sala bankietowa Przyleśna s.c., pod adresem Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn, NIP: 534-24-25-917, REGON: 141929212, prowadzący wspólnie przedsięwzięcie gospodarcze w formie spółki cywilnej pod firmą SALA BANKIETOWA PRZYLEŚNA S.C. DAWID KOPER, PAWEŁ KOPER.

2) Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3) Polityka Prywatności – niniejszy dokument;

4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

5) Serwis – ogół funkcjonalności strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem www.sala-przylesna.pl.

6) Księga Gości – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można opublikować wpis pamiątkowy z opinią o wykonanej przez Usługodawcę usługi w ramach świadczonej przez niego działalności;

7) Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Serwisu za pośrednictwem której można złożyć Usługodawcy zapytanie ofertowe odnośnie oferowanych usług.

8) Usługodawca – (1) Dawid Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sala bankietowa Przyleśna s.c., pod adresem Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn, NIP: 534-24-25-917, REGON: 141929212 oraz (2) Paweł Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sala bankietowa Przyleśna s.c., pod adresem Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn, NIP: 534-24-25-917, REGON: 141929212, prowadzący wspólne przedsięwzięcie gospodarcze w formie spółki cywilnej pod firmą SALA BANKIETOWA PRZYLEŚNA S.C. DAWID KOPER, PAWEŁ KOPER.

9) Użytkownik – osoba fizyczna, która podaje swoje Dane Osobowe, korzystająca z funkcjonalności Serwisu, a tym dokonywania wpisów w Księdze Gości lub wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników (osób, których dane dotyczą) Serwisu jest dwóch współadministratorów: (1) Dawid Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sala bankietowa Przyleśna s.c., pod adresem Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn, NIP: 534-24-25-917, REGON: 141929212 oraz (2) Paweł Koper, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sala bankietowa Przyleśna s.c., pod adresem Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn, NIP: 534-24-25-917, REGON: 141929212, prowadzący wspólne przedsięwzięcie gospodarcze w formie spółki cywilnej pod firmą SALA BANKIETOWA PRZYLEŚNA S.C. DAWID KOPER, PAWEŁ KOPER.

3. Administratorzy przetwarzają Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

5. Każdy z Administratorów ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Danych Osobowych w równym stopniu. Użytkownik może wykonywać swoje prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych wobec każdego z Administratorów oddzielnie, jak również wobec obydwu Administratorów łącznie. Wykonanie swojego prawa wobec jednego z Administratorów, wiąże również drugiego współadministratora.

§3. Zakres i cel zbieranych danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach Serwisu w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
a. Wysyłanie zapytań za pośrednictwem Formularza Kontaktowego oraz udzielania odpowiedzi na te zapytania;
b. Dokonywanie wpisów w Księdze Gości oraz utrzymywania treści tych wpisów;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d. w celu publikacji treści w ramach funkcjonalności Serwisu oraz w wiadomościach przesyłanych do Użytkownika.

2. Dla celów:
a. Wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, pliki cookies;
b. Dokonywania wpisu w Księdze Gości – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres IP, pliki cookies;

§4. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie – przy czym Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie, jeśli dziecko ukończyło 16 lat;
b. niezbędność do zrealizowania funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

§5. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania funkcjonalności Serwisu.

W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dane przechowywane będą przez okres potrzebny do odpowiedzi na zapytanie, jednak nie dłużej niż 60 dni lub do czasu zażądania usunięcia danych przez Użytkownika, w zależności które zdarzenie nastąpi pierwsze. W przypadku adresu IP dane te mogą być przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 180a ust. 1 pkt 1) ustawy prawo telekomunikacyjne oraz art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną.

W przypadku dokonania wpisu w Księdze Gości dane te będą przechowywane przez cały okres widnienia wpisu w księdze gości – dotyczy imienia i nazwiska (lub samego imienia lub imion) ujawnionego we wpisie w księdze gości. Jeżeli Użytkownik zażąda usunięcia tych danych, będą one przetwarzane najpóźniej do chwili doręczenia Administratorowi wezwania do ich usunięcia. W przypadku pozostałych danych – tj. plików cookies dane te będą przechowywane przez okres 60 dni, a w przypadku adresu IP przez okres 12 miesięcy w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 180a ust. 1 pkt 1) ustawy prawo telekomunikacyjne oraz art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną.

W pozostałym zakresie, uzasadnionym celami przetwarzania, Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§6. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w §3 ust. 1 i 2 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w §3 ust. 1 i 2 powyżej.

§7. Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu usprawnienia funkcjonalności Serwisu. Żadne przetwarzanie, które dokonywane będzie w sposób zautomatyzowany nie będzie rodzić dla Użytkownika jakichkolwiek skutków prawnych, w szczególności żadne wiążące decyzje oraz zgody wyrażane przez Użytkownika nie będą zautomatyzowane

§8. Cookies

1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

4. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.

6. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§9. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu Serwisu i administrowania Serwisem.

§10. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w §9 ust. 2 i 3 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

5. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

§11. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Każdy Użytkownik ma prawo:
a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: przylesna@interia.pl, zadzwonić pod numer telefonu 606-173-160 lub przekazać żądanie na piśmie na adres Usługodawcy: Wolica, ul. Przyleśna 13, 05-830 Nadarzyn.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej należy wysłać email na adres przylesna@interia.pl, wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody” lub opisać swoje żądanie w treści wiadomości, zadzwonić pod numer telefonu 606-173-160 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy wskazany w §2 ust. 2 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

§12. Zabezpieczenie Danych Osobowych

1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: przylesna@interia.pl.

§13. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym przepisy RODO.
 • O nas

  Sala weselna Przyleśna to obiekt położony pod Warszawą, który wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

  Organizujemy wesela, przyjęcia rodzinne i biznesowe. Dom weselny Przyleśna jest w stanie pomieścić nawet 350 gości. Naszą salę wyróżnia piękna dekoracja, duży parkiet oraz podesty dla orkiestry i Pary Młodej.
 • Kontakt

  Sala bankietowa "Przyleśna"
  Wolica ul. Przyleśna 13,
  05-830 Nadarzyn

  Telefon: 606-173-160
  E-mail: djdavid69@interia.pl
  WWW: www.sala-przylesna.pl

  Polityka prywatności
 • Księga gości

  • Dziękujemy za organizację Naszego przyjęcia weselnego. Możemy śmiało polecić tą salę każdemu. Dobre jedzenie,wyśmienity stół wiejski, profesjonalana i życzliwa obsługa.
   Aleksandra i Jakub
  • Dziękujemy za organizację wspaniałego wesela! Sala wyglądała ślicznie, jedzenie bardzo smaczne, zaś obsługa na medal :) wszyscy goście zadowoleni. Każdemu polecamy tę salę :D
   Magda i Kamil